Praktijk voor energetische behandeling en begeleiding

Ciska Blom - Coenjaerts

Behandelovereenkomst kinderen

 

Onderstaande formulier is een voorbeeld van de Behandelovereenkomst van uw kind dat u ter ondertekening in de praktijk zult ontvangen.

 

Behandelovereenkomst inclusief privacybeleid minderjarigen

Het volgende heb ik gelezen:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

De privacy van uw kind

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van uw kind.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in zijn/haar dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim). U  als ouder/verzorger heeft recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. De behandelend therapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de behandeling alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. 

 

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van zijn/haar gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam van uw kind, adres en woonplaats
 • geboortedatum van uw kind
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “ Natuurgeneeskundig consult/ behandeling” 
 • de kosten van het consult.

Behandelovereenkomst

De term ouder omvat ook de niet-biologische ouder van het kind, indien u als verzorger ( tijdelijk) de ouderlijke macht heeft.

** Streep door wat niet van toepassing is.

 

1) U bent als ouder(s) bekend met mijn werkwijze en geeft toestemming voor het verlenen van behandeling aan uw zoon/ dochter. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, maken deel uit van de behandeling.

Ja/ nee

 

2) U verstrekt als ouder(s) aan de therapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/ specialist of nadere behandelaars van het aangemelde kind.

Ja/ Nee

 

 3) U gaat als ouder(s) akkoord met de tariefstelling zoals is gemeld op de website en in de wachtkamer. Te voldoen: contant of per pin. Afzeggen van de afspraak dient minstens 2 dagen van tevoren te geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie in rekening gebracht. 

Ja/ Nee

 

4) De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders ( indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de behandeling. 

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/ haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5) U gaat als ouders akkoord met de afspraak dat de therapeut bepaald wanneer het kind op de behandeltafel kan plaatsnemen en van de behandeltafel kan afkomen om ongelukken te voorkomen.

 

6) Door deze behandelovereenkomst te tekenen, geeft u tevens aan dat u de algemene voorwaarden van deze praktijk ( te lezen om de website : www.praktijkciskablom.nl en/of hebt u per email ontvangen of persoonlijk gekregen) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.